Home | News & Marcom | Activity

27.12.2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัท TTLC ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

จัดกิจจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน

บรรยากาศเป็นไปอยางสนุกสนานมากเลยจ้า